Kính bác Dr Bond sau khi nhờ vả một số chỗ quen biết, em đã mua được Invitation code của MHHauto.com. Em làm theo đúng giải...